Porsgrunn min by as Nettportal

Norsk Sentrumsfordel    Nyheter & Info    Markedsplan    Organisasjonen    Kontakt    Bransjeoversikt    Aksjonærinfo    Gavekort    Linker   

Innkalling til ordinær Generalforsamling i PMB

Her ligger en innkalling til en ordinær Generalforsamling i PMB. Sakspapirer er utlagt til aksjonærer på PMB kontor og vil også blir delt ut på Generalforsamlingen.
Les mer »

 INNBYPLANEN OG CASE MIDTBYEN PRESENTERES

Her ligger Innbyplanene og Midtbyplanene sammen med forslagene til Gatebruksplanen. Dette er en enhet og henger nøye sammen i den måten næringen og gårdeiere ønsker å utvikle sentrum videre på. Fornuftige vedtak på Gatebruksplanene er avgjørende for å komme videre med hovedplanen som er en stor utvikling av sentrum med boliger, næring, fortettinger, nye fronter mot ælva, gode byrom for mennesker, brygger, osv,osv.

Det er jo slik at størstedelen av sentrum på areal er privat eid og en stor majoritet på ca 75% av byens gårdeiere som sammen lager planene og ønsker å utvikle både byen og sine eiendommer, er en stor og viktig faktor som må vektlegges i stor grad.

Det finnes veldig store muligheter til et stort løft for byen, når partene sammen lager planene og byens beslutningstagere politisk bør da definitivt legge forholdene til rette for en slik utvikling som eiere initierer og planlegger fremover.
Les mer »

 

INNSPILL OG KOMMENTARER PÅ GATEBRUKSPLANENE

Her ligger de siste innspillene og kommentarene fra styret i PMB og Gårdeiergruppen på Rådmannens forslag i saken om Gatebruksplanene for Porsgrunn sentrum. Det er meget avgjørende for videre muligheter for å kunne drive næring i byen at disse planene blir best mulig.
Les mer »

 

BYUTVIKLING OG SENTRUMSUTVIKLING I ET LANGSIKTIG PERSPEKTIV

Porsgrunn sentrum har både endret seg og ikke endret seg i forhold til Byutvikling og næringsutvikling siden begynnelsen av 70 tallet . Her ligger det et lengre innspill på hvilke endringer har funnet sted, hva er status i dag og peker på de mange mulighetene fremover for Porsgrunn sentrum.

Selve driften av foretakene er også endret og det er tatt noen eksempler på hva det innebærer.

Det skal fremlegges store planer for sentrum fremover våren og sentrum trenger å diskutere hvilke grep som da kan lykkes og hvordan videreføre den meget gode trenden for Porsgrunn sentrum.
Les mer »

 GODT NYTTÅR 2016. TIL HELE PORSGRUNN SENTRUM

Takk for året som har gått og Godt nyttår til alle for året 2016.

Det er svært gledelig at Porsgrunn sentrum er i siget og at veldig mange av lokalene nå er fylt opp med attraktive foretak. Det betyr at revitaliseringen av sentrum skyter fart og vi hører nå flere og flere kunder og gjester som sier at de vil prioritere å bruke sentrum til det meste fremover.

Vi har nå ca 320 foretak i førsteetasje innenfor sentrum og det er nærmere 100 flere enn det vi hadde for få år siden i byen. Det betyr at sentrum er best på alt, både dag, kveld og natt.

De planene som nå foreligger for sentrum på fysiske utbygginger og renoveringer vil forsterke trenden for et enda større løft for sentrum, slik at det som gjelder nå er optimisme og fremsnakking av sentrum. Da lykkes vi med samhandling og får et sentrum som alle vil bruke.
Les mer »

 

BYGUIDEN FOR PORSGRUNN MÅ DU BARE LESE

Da har endelig Byguiden for Porsgrunn kommet og den har blitt veldig bra med stort og variert innhold. Stor takk til Varden som har laget Byguiden.

Spesielt er det lagt mye jobb ned i å få opp kartene over hele byen med henvisninger til hvor over 320 foretak er plassert i sentrum. Det er mange flere meget gode foretak innen alle bransjer i sentrum enn du aner og tror. Bruk sentrum fordi sentrum er best på alle forhold.

Klikk deg videre på koblinger nedenfor så får du opp Byguiden på hele sider.
Les mer »

 

PORSGRUNN SENTRUM HAR NÅ EN STOR ATTRAKTIVITET FOR NYE ETABLERINGER OG TILGANG PÅ KUNDER OG GJESTER

Jeg forsøker å ajourføre alle de som har etablert seg i sentrum 2014 og hvor trenden bare fortsetter nå i 2015. Veldig gledelig utvikling for Porsgrunn sentrum. Jeg har for spøk sagt at det blir venteliste på ledige lokaler etter dette året, men bare spør så finner vi ditt lokale også i byen.

Når jeg sier at det er etablert 40 foretak i 2014 og hittil i 2015 ca 25 foretak, så smiler noen og sier at det må være feil. Derfor legger jeg her ut lister på navn på foretak som har etablert seg , slik at folk selv kan se at dette er riktig.
Les mer »

 HØRINGSSVAR FOR DETALJREGULERINGSPLAN ENGER

Selve innholdet i mulighetene for etablering av nær sagt alle typer av bransjer på Enger ble jo avgjort i 2014 med den nye vedtatte Fylkesdelplanen for Senterstruktur i Grenland. Innenfor det såkalte Bybåndet er det tilnærmet fritt frem for etablering av næring, men det ligger noen begrensninger i areal som bygget skal inneholde.

Det betyr at vi må forholde oss til det og det nytter ikke å ta noen omkamp på det innholdet.

Vi har derfor avgitt et høringssvar som sier at vi er positive til etablering av plasskrevende varesortiment, men ønsker selvfølgelig at detaljhandel i størst mulig grad legges til sentrum.

Det har noen med hvor folk vil oppholde seg på dagtid og vi jobber jo for at sentrum skal være hovedarena for alle til alt. Men samtidig ser vi at disse store enhetene ikke har mulighet til å etablere seg med det arealet de forlanger. Da er Enger som område er bra valg.
Les mer »

 

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PMB

Det er i dag 290615 avholdt ordinær Generalforsamling i selskapet og alle punkter ble enstemmig godkjent.
Les mer »

 

PMB STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2014

For å gi et inntrykk av alle de ting PMB steller med gjennom året legges her ut styrets beretning for året 2014. Det er nok å stelle med og formålet er å få et løft for sentrum på alle områder.
Les mer »

 

INFO TIL BYENS NÆRINGSDRIVENDE PÅ DIVERSE FORHOLD

Nattåpent. Sommerfest. Reguleringsplan Down Town, Driftsbidrag, Facebook, Blomster, Sentrumsgavekort, Rimeligste Strøm i eget fond, Søndagsåpent, Nye Foretak.

Les igjennom
Les mer »

 

INNSPILL TIL GATEBRUKSPLAN FRA GÅRDEIERPROSJEKTET INNBY

Da kan vi presentere et innspill som Gårdeierprosjektet i PMB har jobbet med i flere måneder fra i sommer og frem til nå. Gårdeierprosjektet inneholder alle de vesentligste gårdeiere i sentrum som sammen eier største delen av byens sentrum. I tillegg er planen samkjørt med Sektor Eiendom på området Down Town og Franklintorget.

Det er engasjert en egen prosjektleder Gunn Marit Christenson i Feste som har skrevet rapporten og fått den lagt frem og godkjent fortløpende for styret i Gårdeierprosjektet Innby. Det å få nærmere 80 % av byens gårdeiere til å være enige i en felles plan for god utvikling av byen er et kunststykke i seg selv og tyder på at prosjektlederen har gjort en utmerket jobb-

Vi presenterer våre innspill nå og vil delta i debatten frem til politisk diskusjon og beste vedtak i de politiske fora som skal behandle denne. Det vi holder frem er at byens næringsdrivende må ha beste betingelser for å kunne drive virksomhet her i sentrum. Da er beste tilgjengelighet for alle en nøkkelfaktor og Porsgrunn sentrum har alle mulighetene fremover i så måte.
Les mer »

 

INFO FRA MARKEDSRÅDET TIL DE SOM HAR KUNDER OG GJESTER

Markedsrådet har hatt samling og der tatt for seg den viktigste perioden av året, nemlig Julesesongen. Her ligger de vedtak som rådet har gjort og vil anbefale overfor alle som har kunder og gjester i Porsgrunn sentrum.

Les mer »

 

SØKNAD TIL FORMANNSKAPET PÅ GÅRDEIERPROSJEKTET

Vi har lagt inn en søknad til kommunen om tilskudd til et Gårdeierprosjekt kalt Innby, som har startet nå.

Det er ikke mange byer i Norge som har kommet dit vi er nå med en samlet gårdeierstruktur som sitter ved samme bord og samhandler med kommunen på beste løsninger for sentrum.
Les mer »

 

GATEBRUKSPLANEN FRA ASPLAN VIAK

Asplan Viak har levert til kommunen en Gatebruksplan for sentrum. Den skal da diskuteres fremover og vedtak på en slik plan for sentrum er avgjørende for videre utvikling blant annet på Franklintorget.

Det er ulikemeninger om Asplan Viak med denne rapporten har levert et godt totalforslag eller et partsinnlegg for og påvirkning av bruken med kollektivtrafikken.

Det er store målsettinger fremover om å heve byen i vesentlig grad i forhold til kunder og gjester. Da må de som skal investere i nybygging og renoveringer og etablere nye foretak i sentrum, få betingelser som de kan si dette tror vi på vil lykkes i stor grad.
Les mer »

 

PRESENTASJON AV FRANKLINTORGET PLAN FRA SEKTOR

Sektor har laget en foreløpig skisse på hvordan de tenker seg Franklintorget og infrastruktur i Brustrøket. De ønsker å komme videre i planene om oppstart av arbeidene og vil gjerne ha positive samtaler med aktørene i byen for å finne beste løsninger.
Her ligger de skissene som Sektor presenterte 140914 for kommunen og andre inviterte.
Les mer »

 

PROSJEKTPLAN INNBY. GÅRDEIERPROSJEKTET

Her ligger den prosjektplanen som vi nå har behandlet og sendt ut til alle de vi foreløpig har i Gårdeierprosjektet.

Den ligger som et vedlegg til kommunen på en søknad til formannskapet på tilskudd til prosjektet og vi sender ut til alle gårdeiere i sentrum som ønsker å delta i et meget spennende og fornuftig felles prosjekt for å løfte sentrum på flere områder.

Vi starter jobben allerede nå og håper på at den jobbens som gjøres vil være medvirkende til en stor vitalisering av byen og at flest mulig ønsker å komme med innspill på de mulighetene som sentrum kan få til både på kort og lang sikt.
Les mer »


INVITASJON TIL SENTRUMSKONFERANSEN

De fleste Norske byer har akkurat samme utfordringer og muligheter.

På Sentrumskonferansen treffer du andre som jobber med samme utfordringer og setter fokus på hvordan finne gode løsninger sammen som partnere i sentrum.

Meld deg på www.norsk-sentrumsutvikling.no
Les mer »


KOMMUNEPLANENS AREALDEL- HØRINGSSVAR

Kommunen skal behandle og vedta en ny plan for utnyttelse av areal som går frem til 2025.

Den har store konsekvenser også for sentrum og vi har derfor laget et såkalt høringssvar på planen og sendt den inn i dag 290814 som var deadline for svar.

Vi fortsetter med samtalene og dialogen med kommunen i vårt nye Gårdeierprosjekt, fordi der tas det opp sammenlignbare utfordringer for byen.


Les mer »

 

Porsgrundselven. Norsk Lovtidende

Her ligger en kopi av Norsk Lovtidende vedr, vedtak i Odelstinget fra 1919 om grensejusteringer mellom kommunen rundt Porsgrund. I den forbindelse benyttes navnet Porsgrundselven helt konsekvent. Foreliggende tekst er derfor vedtatt av øverste myndighet i Norge og kan ikke diskuteres er gyldig som navn på elven.
Les mer »


© Porsgrunn Min By A/S 2007. Ansvarlig utgiver: Lars Iver Larsen Web design: Jan Thomas Moen Teknisk web © Sniggabo IT